ÚČETNICTVÍ

 

originál_07
 • Vedení účetnictví
 • Zaúčtování všech účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku, hlavní knihy
 • Vedení evidence pohledávek a závazků, saldokonto
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku (i drobného)
 • Vedení záznamní povinnosti k DPH
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Průběžné informování klienta o výši zisku a daňového základu
 • Poskytování poradenství
 • Provádění daňové optimalizace
 • Zpracování účetní závěrky
 • Vyhotovení účetních výkazů a přílohy
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zpracování přiznání k silniční dani a k dani z nemovitosti
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zastupování na úřadech
 • Elektronická komunikace s úřady